• 988 26 00 00
 • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

ESCOLA DEPORTIVA DE FÚTBOL SALA

ESCOLA DEPORTIVA DE FÚTBOL SALA

A Deputación Provincial de Ourense, en colaboración coa Concelleira de Deportes do Concello de A Merca, organizan unha Escola Deportiva de Fútbol Sala

Dirixido a nen@s de entre 6 e 14 anos, impartirase no Pavillón Municipal Polideportivo de A Merca entre os meses de Novembro de 2017 e Xuño de 2018

Todos aqueles interesados, poderanse inscribir nas oficinas do Concello

O custo por nen@ será de 9,00 €/mensuais

8ª Andaina do Concello de A Merca

O día 29 de Outubro, celebrarouse a 8ª Andaina do Concello de A Merca.

Inscrición 5.00 € (Poderase realizar, ata o venres día 27 de Outubro ás 13:00h. Tamén poderán incribirse o día do evento ata medio hora antes do seu inicio)

A ruta de 18 Km., discorrera por parte do “Roteiro da Broa”, con saída ás 9:00 h e chegada no Local social de Rubillós,  pasando polas poboacións de Entrambosríos, Salpurido, Covas, Ponte Hermida, Fontao, Xen de Arriba e Olás.

A proba conta con dous avituallamentos no percorrido e pincho ao final.

 

LIMPEZA DE PARCELAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

Segundo consta na Lei 3/2007 de 9 de Abril de 2007, no seu artigo 21, queda recollido a xestión das “faixas de especial protección” a efectos de protexer o espazo rural e os núcleos, O QUE OBRIGA AOS SEUS TITULARES A: 

 • Limpar a totalidade das parcelas que se atopen, fóra do monte, a unha distancia inferior a 50 metros do seu perímetro, consonte o previsto nos criterios para a limpeza definidos nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento.
 • Limpar nunha franxa de 100 metros arredor de calquera núcleo poboacional, edificación, urbanización, depósito de lixo, cámpings, instalacións recreativas, obras, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a limpeza estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento.
 • Enténdese como titulares as persoas propietarias, arrendatarias, usufructuarias ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia forestal.
 • Advírtese que non manter os terreos limpos, será obxecto de sanción por parte da Xunta de Galicia e por parte do Concello.

Dende a Alcaldía solicítase dos veciños do Municipio, a  máxima colaboración para evitar riscos de incendios nas distintas poboacións do Concello.

Prégase ós veciños que limpen de maleza  as súas fincas, en especial aquelas que rodean ou están situadas nos distintos pobos e que presentan perigo, así como os frontes das súas propiedades nos núcleos de poboación (camiños, airas, etc).

É labor de todos, defender o noso patrimonio forestal e as nosas propiedades; así pois, solicítase a máxima colaboración cidadán.

 

 

CONTRATACION PERSOAL INCENDIOS FORESTAIS (PREVENCIÓN E DEFENSA) 2017

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2017

 

Mediante Resolución de Alcaldía de data 27 de xuño de 2017, aprobouse a lista de admitidos e excluídos para participar na brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, así como o tribunal cualificador proposto pola Mancomunidade Terra de Celanova, que xulgará a selección de persoal para dito procedemento. Consultar DECRETO 2017-0138 [Decreto Publicación Admitidos e Excluídos e Tribunal Cualificador].

 

Programa de vivendas baleiras

Programa de vivendas baleiras

O programa de Vivendas Baleiras está incluído no Plan RehaVIta 2015-2020 Plan Galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

Trátase dun instrumento que a Xunta pon a disposición dos concellos para mobilizar vivendas desocupadas e destinalas ao alugueiro a prezo reducido.

Caratula

Máis información:

IGVS Ourense

Rúa Antonio Sáenz Díez, 1

988 386 269

Actividades de verán 2017

ACTIVIDADES DE VERÁN PARA NENOS E ADULTOS

Natación para adultos (mes de xullo e última semana do mes de agosto)

Xoves de 11:30 a 12:30 h.

Natación para nenos  de 6 a 16 anos

(mes de xullo e última semana do mes de agosto)

Xoves de 12:30 a 13:30 h.

Xogos de Cooperación e Manualidades (mes de xullo)

Luns de 11:30 a 13:00 h.

Actividades_Veran

Inscripción gratuíta

Formulario inscrición

Colabora a Mancomunidade de Municipios “Terra de Celanova”

LICITACIÓN BAR PISCINA MUNICIPAL DE A MERCA VERÁN 2017

Por resolución da Alcaldía de data 31 de Maio de 2017, anúnciase a licitación do contrato de prestación de servizos de bar na piscina municipal da Merca para a tempada estival de 2017.

 1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:
  1. Organismo e dependencia: Concello da Merca, Secretaria Xeral
  2. Obtención de documentación e información:
   • Concello da Merca, Domicilio: Estrada de Celanova, nº 3, C/P 32830
   • Teléfono: 988260000, telefax: 988260176
   • Correo electrónico: concello@amerca.es
   • Perfil con tratante: www.amerca.gal
   • Data límite de obtención de documentación e información: Día anterior ao de finalización do prazo de presentación de ofertas.
 1. Obxecto do contrato:
  1. Tipo: Servizo do bar da piscina municipal, verán 2017.
  2. Lugar de execución:
   • Domicilio: Piscina municipal. A Merca, 32830
  3. Prazo de execución: 2 meses prorrogables
 1. Tramitación e procedemento:
  1. Tramitación: urxente, simplificada.
  2. Procedemento, criterio: Aberto, único.
 1. Valor estimado do contrato:1.200,00 euros.
 1. Orzamento base de licitación: Importe neto, 1.350.00 euros. IVE (21%), 283,50 euros. Importe total, 1.633.50 euros.
 • Garantías esixidas:
  • Provisional: Non se esixe.
  • Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído IVE.
 1. Requisitos específicos do contratista:
  1. Clasificación (grupo, subgrupo e categoría): Non.
  2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Segundo o determinado en prego de condicións.
 1. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
  1. Data límite de presentación: A partir da publicación do anuncio no BOP de Ourense e ata o día 16 de Xuño ás 14 h.
  2. Lugar de presentación:
   • Dependencia: Concello da Merca.
   • Domicilio: Ctra. de Celanova, nº 3. Cp 32830
  3. Admisión de variantes, se procede: Non.
 1. Apertura de ofertas:
  1. Descrición: Sobre “A” e sobre “B”.
  2. Dirección: Casa Consistorial
  3. Localidade e código postal: A Merca, 32830.
  4. Data e hora: terceiro día hábil a partir do seguinte ao da finalización do prazo de presentación de ofertas.

Prego de condicións

Anuncio B.O.P.

A adxudicación do contrato menor para explotación do servizo bar cafetería das piscinas municipais 2017 foi para a empresa “Night Ourense, S.L.”.

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS VECIÑAIS, CULTURAIS E DEPORTIVAS 2017

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada con data 21 de Abril de 2017, convócase a concesión de subvencións para asociacións de veciños, culturais e deportivas de A Merca para o ano 2017, consistentes en axudas económicas para mantemento de servizos veciñais, desenvolvemento de actividades, cursos, etc.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de Maio de 2017.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, publicaranse no taboleiro de edictos e na web do Concello.

Bases da subvención

Modelo de solicitude

CONVOCATORIA OPOSICIÓN: OPERARIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

Mediante Resolución da Alcaldía, de data 13 de febreiro de 2017 o Concello da Merca, convóca 1 praza de OPERARIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS mediante quenda libre, en réxime laboral, polo sistema de oposición.

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 49, de data 1 de marzo de 2017, aparecen integramente publicadas as bases que rexerán a convocatoria para a contratación da praza e no B.O.P de Ourense n.º 52 de data 4 de marzo de 2017, a corrección de erros.

O prazo de presentación de solicitudes foi de vinte días naturais a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE 14 de Abril de 2017) e no Diario Oficial de Galicia (D.O.G. de 18 de Abril de 2017).

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse no taboleiro de edictos e sede electrónica da páxina web do Concello.

O Prazo de presentación de solicitudes foi: do 19 de Abril ao 8 de Maio de 2017


Por Resolución de Alcaldía nº. 2017-0089, de data 15 de Maio de 2017, aprobouse a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria para a provisión de 1 praza de operario de limpeza:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Apelidos e Nome  – D.N.I.

Domínguez Pereiro David – 44476510F

Estevez Domínguez Pomba – 34989582G

Fernández Santalices Tiziana – 44477366N

Gavilanes Touza Lucia – 76726440G

Losada Conde Judit – 44478484A

Pereiro Fernández Iván – 44493390M

Preciosa Domínguez Dalia – 34921885L

Prego Figueiras M.ª Angeles – 76400634Q

Saa León Ana – 34995954M

Seara Pérez María – 44479659M

Suárez Dá Costa Verónica – 44499158T

Veo Casas Marta – 76725758N

Vidueira Branco Esperanza – 34946580N

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

 • NINGÚN

Asemade, por Resolución da Alcaldía nº. 2017-0114, de data 8 de Xuño de 2017, aprobouse os membros do tribunal e a data de celebración da oposición para a provisión da mencionada praza:

MEMBROS DO TRIBUNAL

Presidente: Francisco Javier Neira González, Arquitecto municipal da Merca

o Suplente: Víctor José Fortes Gómez, Administración Xeral da Merca

Secretario: Alejandro Branco Fernández Secretario Interventor da Merca

o Suplente: María José Garrido Cid. Auxiliar Administrativo da Merca

Vogal: María Dores Villar Álvarez, Secretaria Interventora de Cartelle

o Suplente: María Isabel Rodríguez Carreira. Funcionaria da Diputacion

Vogal: Alberto Igrexas Nogueira. TAG Deputación de Ourense

o Suplente: Lourdes Pérez Vázquez.. Deputación de Ourense

Vogal: Daniel Carnoto Espino. Secretario Interventor Quintela de Leirado

o Suplente: Juan Ramón Diéguez Fernández., Deputación de Ourense

Convócase a todos os aspirantes para a celebración das probas de oposición en chamamento único, na Casa Consistorial do Concello de Merca:

Día 28 de Xuño, ás 10:00 horas

Anuncio

 

Calendar

<< Xan 2022 >>
LMMXVSD
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6