• 988 26 00 00
  • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

Factura Electrónica

INFORMACIÓN XERAL

A continuación detállase información de interese en relación ás obrigacións que impón a lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público,

Quen está obrigado?

A Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, establece a obrigatoriedade de uso da factura electrónica por parte de todos os provedores das Administracións públicas.
A obrigatoriedade esténdese aos entes indicados no artigo 4º da citada lei:

      a) Sociedades anónimas.

      b) Sociedades de responsabilidade limitada.

      c) Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade española.

      d) Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa tributaria.

      e) Unións temporais de empresas.

       f) Agrupación de interese económico, Agrupación de interese económico europea, Fondo de Pensións, Fondo de capital risco, Fondo de investimentos, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización do mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria ou Fondo de garantía de investimentos

Quen non está obrigado?

Facturas emitidas por persoas físicas (profesionais), con independencia da contía

A partir de cando a obrigación?

A partir do 15 de xaneiro de 2015.

Que formato ha de ter a factura electrónica?

As facturas electrónicas só poden ser emitidas en formato facturae, de acordo coa lei 25/2013, e as súas disposicións de desenvolvemento. Para máis información consultar o seguinte enlace: http://www.facturae.gob.es

Onde se presentan as facturas electrónicas?

As facturas electrónicas só poderán presentarse a través do punto xeral de entrada de facturas electrónicas da administración que corresponda. No caso do Concello de A Merca, en virtude de acordo de adhesión, o punto xeral será o da Administración do Estado (FACe), cuxo enlace é: https://face.gob.é

Nesta páxina ofrécese información dos pasos a seguir para presentar as facturas electrónicas a través do punto xeral de entrada.

A obrigación de incluír nas facturas os órganos administrativos que interveñen na tramitación da factura, é só para as que teñen formato electrónico?

Non, tanto nas facturas electrónicas como aquelas presentadas en formato en papel, identificaranse os órganos administrativos implicados na tramitación da factura, codificados de acordo co directorio DIR3 de unidades administrativas xestionado pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas. En concreto, será necesario que en cada factura figuren as seguintes unidades: oficina contable, órgano xestor e unidade tramitadora, codificadas con arranxo ao directorio DIR3 de unidades administrativas.

Como coñezo os órganos administrativos implicados na tramitación dunha factura?

Con carácter xeral os códigos que deben conter as facturas electrónicas que se remitan ao Concello da Merca serán:

      OFICINA CONTABLE L01320473

      ORGANO XESTOR L01320473

      UNIDADE TRAMITADORA L01320473

PUNTO XERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

O Concello da Merca atópase adherido ao momento xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración do Estado (FACe), polo que só poderán presentarse tales facturas emitidas a nome do Concello da Merca e os seus organismos dependentes a través do citado punto, podendo acceder ao mesmo a través do seguinte enlace: https://face.gob.é

OUTRAS CONSULTAS

· Funcionamento do punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe): face.gob.es

· Funcionamento formato FACTURAE: www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

· Outro tipo de consultas.
Oficina Virtual de Atención ao Cidadán

Chamando ao Teléfono: 988 260 000.

Remitindo un correo a:

concello@amerca.es