• 988 26 00 00
 • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

SERVIZO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS LIÑA VERDE

SERVIZO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS LIÑA VERDE

O  CONCELLO DE A MERCA IMPLANTA UN NOVO SERVIZO DE  COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS A TRAVÉS DUNHA APP MÓBIL

Grazas a esta iniciativa, os veciños do municipio poden beneficiarse das vantaxes que ofrece Liña Verde. Este servizo serve  como canle directa de comunicación dos danos que se detecten no equipamento urbano do municipio.

 

O Concello de A Merca únese aos máis de 400 municipios que a nivel nacional  dispoñen do servizo Liña Verde. A través desta canle de comunicación directo, os veciños poden pór en coñecemento do Consistorio aqueles danos que detecten na súa localidade. Grazas a esta ferramenta de participación cidadá, o Concello pretende coñecer as necesidades do municipio e así, poder dar solución ás cuestións comunicadas.

Para poder utilizar este novo  servizo é necesario proceder á descarga da APP Liña Verde. Para iso, o usuario accede a “Google  Play” ou “APP Store” en función da tecnoloxía empregada na súa Smartphone (Android/iOS).  Unha vez localizada, leva a cabo a descarga de forma gratuíta. A partir dese momento, o usuario selecciona o municipio sobre o que quere comunicar a incidencia. O procedemento é moi rápido e  sinxelo.

Para comunicar unha incidencia, chega con picar sobre o botón “Nova Incidencia”. Un desplegable coas diferentes tipoloxías de incidencias aparece en pantalla.  O usuario selecciona aquela sobre a que quere comunicar. De forma automática, a APP detecta as coordenadas exactas nas que se sitúa o dano. O seguinte paso é achegar unha foto da incidencia e observación sobre a mesma. Xa só queda dar ao botón de enviar. Unha vez enviada, persoal do Concello recibe notificación do dano comunicado. A partir deste momento, inícianse os trámites para dar solución á incidencia detectada. O cidadán  á súa vez, recibe notificación no seu teléfono móbil sempre que se produza un cambio no estado da mesma.

Ao servizo Liña Verde tamén se pode acceder a través do domino www.lineaverdeamerca.gal.

O Concello da Merca anima aos veciños da súa localidade a utilizar o servizo Liña Verde.  A través da implantación deste servizo e grazas a unha  importante participación cidadá, pretende lograr un municipio que cumpra coas  expectativas de benestar social dos seus veciños.

Pode consultar os dípticos informativos aquí.

 

RESTABLECESE O SUMINISTRO DE AUGA PARA TODOS OS USOS

AVISO URXENTE

RESTABLECEMENTO DO SUMINISTRO DE AUGA PARA TODOS OS USOS

Comunícaselle a todos os veciños, que como resultado das actuacións  de vixilancia sanitaria e control de calidade da auga de consumo de abastecemento, cualificase

AUGA  APTA PARA O CONSUMO

polo que  a Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia restablece o servizo podéndose utilizar a auga para calquera uso (inclúese bebida e preparación de alimentos.

Licitación bar piscina municipal da Merca ano 2018

Por resolución da Alcaldía de data 1 de Xuño de 2018, anúnciase a licitación do contrato de prestación de servizos de bar na piscina municipal da Merca para a tempada estival de 2017.

 1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:
  1. Organismo e dependencia: Concello da Merca, Secretaria Xeral
  2. Obtención de documentación e información:
   • Concello da Merca, Domicilio: Estrada de Celanova, nº 3, C/P 32830
   • Teléfono: 988260000, telefax: 988260176
   • Correo electrónico: concello@amerca.es
   • Web: www.amerca.gal
   • Data límite de obtención de documentación e información: Día anterior ao de finalización do prazo de presentación de ofertas.
 1. Obxecto do contrato:
  1. Tipo: Servizo do bar da piscina municipal, verán 2018.
  2. Lugar de execución:
   • Domicilio: Piscina municipal. A Merca, 32830
  3. Prazo de execución: do 24 de Xuño ao 9 de Setembro de 2018
 1. Tramitación e procedemento:
  1. Tramitación: urxente, simplificada.
  2. Procedemento, criterio: Aberto, único.
 1. Valor estimado do contrato:1.650,00 euros.
 1. Orzamento base de licitación: Importe neto, 1.650.00 euros. IVE (21%), 346,50 euros. Importe total, 1.996.50 euros.
 • Garantías esixidas:
  • Provisional: Non se esixe.
  • Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído IVE.
 1. Requisitos específicos do contratista:
  1. Clasificación (grupo, subgrupo e categoría): Non.
  2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Segundo o determinado en prego de condicións.
 1. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
  1. Data límite de presentación: Cinco días naturais contados dende o día seguinte á publicación do anuncio no BOP
  2. Lugar de presentación:
   • Dependencia: Concello da Merca.
   • Domicilio: Ctra. de Celanova, nº 3. Cp 32830
  3. Admisión de variantes, se procede: Non.
 1. Apertura de ofertas:
  1. Descrición: Sobre “A” e sobre “B”.
  2. Dirección: Casa Consistorial
  3. Localidade e código postal: A Merca, 32830.
  4. Data e hora: terceiro día hábil a partir do seguinte ao da finalización do prazo de presentación de ofertas.

Prego de condicións

Anuncio B.O.P.

Perfil do contratante

Campamento de Verán A Merca 2018

CAMPAMENTO DE VERÁN A MERCA 2018

Horario: 9:30 a 13:30 (Flexibilidade de 9:00 a 14:00)

Datas:  2 ao 31 de Xullo

              1 ao 17 de Agosto (mínimo inscrición 15 nenos)

Lugar: CEIP Joaquina Gallego Jorrego (A Merca)

Idades. 3 a 14 anos

Actividades: Xogos cooperativos, musicais, con auga; deporte, manualidades, excursións, xincanas, obradoiro de repostería… e moita diversión!!!

Prezo:

EMPADROADOS
NON EMPADROADOS
PREZO POR NENO
BONIFICACIÓN 2º IRMÁN E SEGUINTES
PREZO POR NENO
BONIFICACIÓN 2º IRMÁN E SEGUINTES
15/DÍAS:30€
15/DÍAS:20€
15/DÍAS:50€
15/DÍAS:40€
30/DÍAS:50€
30/DÍAS:40€
30/DÍAS:80€
30/DÍAS:70€
45/DÍAS:75€
45/DÍAS:65€
45/DÍAS:120€
45/DÍAS:110€

Deberán estar empadroados no Concello de A Merca o Pai, a Nai ou o Neno/a (Non é necesario que estea empadroada toda a unidade familiar)

Aplícase bonificación de empadroado a nenos/as escolarizados no CEIP de A Merca aínda que non estean empadroados no Concello (Deberán presentar certificado escolarización no Centro)

No caso de inscribirse varios irmáns, deberán de presentar libro de familia a efectos de acollerse á bonificación.

A flexibilidade de 9:00 a 14:00 terá suplemento de 5,00 €/neno

 

Modelo de solicitude e autorización

Presentación electrónica (Achegarase copia do modelo de solicitude anterior debidamente asinado electronicamente)

CONTRATACION PERSOAL INCENDIOS FORESTAIS (PREVENCIÓN E DEFENSA) 2018

Convocatoria para a contratación laboral dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais para a tempada 2018, segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 30 de Maio de 2018.

1 Xefe de Brigada

1 Peón Conductor

3 Peóns

Modalidade de contratación: Contrato laboral a xornada completa.

Duración: 3 meses.

Sistema de selección: Concurso de méritos e entrevista

O Concello solicitará unha oferta de emprego ao SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (Oficina de Emprego de Celanova). As persoas incluídas nas listas remitidas por dito organismo deberán achegar a correspondente solicitude dirixida ao Sr. Alcalde axustado ao modelo que se prevé no anexo I.  Coa solicitude deberanse achegar os seguintes documentos:

Fotocopia compulsada do DNI.

Fotocopia compulsada dos títulos esixidos e permiso de condución.

Fotocopia compulsada da documentación que xustifique os méritos que se aleguen.

Prazo e presentación de solicitudes:O prazo de presentación de solicitudes  será de 5 días  contados a partir da recepción da citación do Servizo Público de Emprego de Galicia (Oficina  de emprego de Celanova). As solicitudes poden presentarse na sede electrónica do Concello de A Merca   ou presencialmente no rexistro xeral do Concello de luns a venres en horario de 9:00 h a 14:00 horas.

Bases de convocatoria

Anexo I – Modelo de instancia

Presentación por sede electrónica

Acta de baremación méritos e entrevista

9ª Parroira-Bike 2018

Un ano máis a Asociación Ciclista Endoureiros e o Concello da Merca organizan á 9 Edición da PARROIRA- BiKE 2018.

Inscrición (Do 18/04/2018 ás 22:00 ao 04/06/2018 ás 23:59)

 • Data ata 25/05/2018 23:59 :12,00 €
 • Data ata 04/06/2018 23:59 : 17,00 €

Ruta + Seguro +Ambulancia + Cronómetro chip + Avituallamentos + Trofeos + Lavado bicis + Duchas + Pinchos + Agasallo

Máis información na páxina de información e inscrición da proba.

XOGOS E DEPORTES ALTERNATIVOS 2018

O Concello de A Merca, organiza varías xornadas de “xogos e deportes alternativos”, dirixidos a nenos  de 3 a 14 anos, no Pavillón Municipal Polideportivo de A Merca.

As mesmas, celebraranse os días 26, 27, 28 de Marzo e 2 de Abril, coincidido coas vacacións dos nenos en Semana Santa.

Horario: de 9:30 a 13:30 h. (Acollida temprana a partir das 9:00 h)

O custo da inscrición será de 5,00 € para a totalidade das xornadas (A data límite de inscrición será o Venres, 23 de Marzo)

Modelo de inscrición

SEMINARIO VALORIZACIÒN DE PRODUCTOS DA CONTORNA ELABORACIÓN DE CONSERVAS

O Concello de A Merca, en colaboración con ADERCOU (Asociación de Desenvolvemento Rural comarcal de Ourense) e a Universidade de Vigo, organiza un seminario para:

“VALORACION DE PRODUCTOS DA CONTORNA – ELABORACIÓN DE CONSERVAS”

 

¿Queres coñecer a importancia dos produtos que tes na túa horta, aprender a   conservalos?

Aposta por darlle importancia os produtos de calidade que tes na túa contorna….

por calidade , por sabor e por sostenibilidade ! 

 

LÍMITE DE PRAZAS: 15

Día: 7 – ABRIL – 2018

Hora:  9:00 a 13:00

             15:00 a 19:00

Lugar: LOCAL SOCIAL DE FONTAO

Inscrición: Casa do Concello

Copia do cartel

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

Segundo consta na Lei 3/2007 de 9 de Abril de 2007, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais en Galicia, reformada pola Lei 9/2017 de Medidas fiscais e Administrativas de Galicia, É OBRIGA AOS SEUS TITULARES A:

 • Limpar de biomasa unha franxa de 50 metros desde o límite do solo urbano, do núcleo rural e do solo urbanizable, desde a parte exterior das edificacións e das vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e instalacións industriais, así como construcións illadas en solo rústico, consonte o previsto nos criterios para a limpeza definidos nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. Nesta franxa tampouco poderá haber piñeiro galego, piñeiro silvestre, piñeiro de Monterrei, piñeiro de Oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto, brecina, carqueixa, xesta, queiruga, fento, silva e toxo.
 • Dentro da franxa de 50 metros descrita no punto anterior, manter limpa unha franxa de 15 metros para especies frondosas caducifolias (ameneiro, pradairo, bidueiro, freixo, freixa, castiñeiro, castiñeiro híbrido, cerdeira, carballo, cerquiño, sobreira, carballo albar, aciñeira, abeleira, faia, umeiro, loureiro, sorbeira do monte, capudre, nogueira e érbedo).
 • Enténdese como titulares as persoas propietarias, arrendatarias, usufructuarias ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia forestal.
 • Advírtese que non manter os terreos limpos, será obxecto de execución subsidiaria por parte do Concello, sen prexuízo de sanción por parte da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

Dende a Alcaldía solicítase dos veciños do Municipio, a  máxima colaboración para evitar riscos de incendios nas distintas poboacións do Concello.

Prégase aos veciños que limpen de maleza  as súas fincas, en especial aquelas que rodean ou están situadas nos distintos pobos e que presentan perigo, así como os frontes das súas propiedades  ao redor dos núcleos de poboación (camiños, airas, etc).

É labor de todos, defender o noso patrimonio forestal e as nosas propiedades; así pois, solicítase a máxima colaboración cidadán.

Xestión_biomasa

Calendar

<< Dec 2021 >>
LMMXVSD
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2