• 988 26 00 00
 • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

Selección e contratación de traballadores

Selección e contratación de traballadores

Selección e contratación laboral dun traballador desempregado coa categoría de oficial de 1ª de albanelería e outros tres traballadores coa categoría de peóns forestais

1 Oficial de 1ª de Albanelería

3 Peóns Forestais

Modalidade de contratación: Contrato laboral a xornada completa.

Duración: 6 meses.

Sistema de selección: Fase de concurso e oposición.

As solicitudes para tomar parte na presente convocatoria dirixiranse ao Alcalde do Concello da Merca, de acordo co modelo do Anexo I das presentes bases. Coa solicitude deberase achegar:

·   Fotocopia compulsada do DNI ou documento equivalente, os aspirantes estranxeiros deberán presentar o documento que acredite que é nacional da Unión Europea. Os estranxeiros deberán acreditar que están residindo legalmente en España, esta documentación deberá estar compulsada.

·   Declaración xurada manifestando que reúnen todos e cada un dos requisitos xerais esixidos na convocatoria (inclúese no modelo de instancia).

·     Tarxeta de demandante de emprego ou certificación, de ser o caso, expedida polo Servizo Público de Emprego na que se acredite que é demandante de emprego e o tempo que leva nesta situación.

·    A documentación achegada de méritos, debería presentarse en orixinais ou fotocopias validamente compulsadas e non se terán en conta aqueles que non queden debidamente acreditados.

·   A experiencia en postos similares, acreditarase mediante certificado de vida laboral, orixinal (ou fotocopia compulsada) expedida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, na que conste expresamente os períodos de alta e baixa no sistema e os grupos de cotización ou copia dos contratos de traballo. Os servizos prestados na Administración Pública poderán ademais acreditarse mediante certificación expedida polo órgano competente.

Prazo e presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes, será de 5 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no BOP de Ourense (data de publicación no BOP: 11/05/2020).

Os interesados en formar parte deste proceso selectivo, presentarán a súa instancia no modelo que aparece no Anexo I das presentes bases facendo constar que reúnen todos os requisitos sinalados nestas bases e dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello da Merca.

A presentación de solicitudes deberá efectuarse en días hábiles de luns a venres no Rexistro do Concello da Merca, en horario de 9.00 a 13.00 horas, ou en calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.  Se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fora sábado ou día inhábil o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte.

Os sucesivos anuncios en relación con este proceso publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello da Merca e na súa sede electrónica https://amerca.sedelectronica.gal.

Bases de convocatoria

Anexo I – Modelo de instancia

Presentación por sede electrónica

Rectificación de erros en relación ao número de traballadores para contratación

Resolución Alcaldía do nomeamento do tribunal e Listado de Admitidos e Excluídos

Resolución Alcaldía da convocatoria para inicio da fase de oposición de Oficial de 1ª de Albanelería

Resolución Alcaldía da convocatoria para inicio da fase de oposición de Peóns Forestais

Acta do Tribunal valoración Oficial de 1ª de Albanelería

Acta do Tribunal valoración Peóns Forestais

Resolución de Alcaldía – Oficial de 1ª de Albanelería

Resolución de Alcaldía – Peóns Forestais

AVISO DESPRAZAMENTOS POBOACIÓN INFANTIL E MASCARILLAS DE PROTECCIÓN


A continuación exponse un resumo das medidas a ter en conta segundo a Orde SND/370/2020, do Ministerio de Sanidade publicada no BOE do 25 de abril, sobre as condicións nas que se deben desenvolver os desprazamentos por parte da poboación infantil durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.


 • Os nenos e nenas menores de 14 anos, e a un adulto responsable, poderán circular polas vías ou espazos de uso público, incluídos os espazos naturais e zonas verdes autorizadas, sempre que se respecte o límite máximo dun quilómetro con respecto ao domicilio do menor.
 • Dita circulación queda limitada a un paseo diario, de máximo unha hora de duración, entre as 9:00 horas e as 21:00 horas.

 • O paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto responsable e ata tres nenos ou nenas mantendo unha distancia interpersonal con terceiros de aló menos dous metros.

 • Aos efectos do previsto nesta orde, enténdese por adulto responsable aquela persoa maior de idade que conviva no mesmo domicilio co neno ou nena actualmente, ou se trate dun empregado do fogar a cargo do menor, sendo responsabilidade do adulto acompañante garantir que se cumpran os requisitos anteriores para evitar o contaxio. Cando o adulto responsable sexa unha persoa diferente dos proxenitores, titores, curadores, acolledores o gardadores legais ou de feito, deberá contar cunha autorización previa destes.

 • Deberán cumprirse as medidas de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades sanitarias.

 • Non estará permitido o acceso a espazos recreativos infantís ao aire libre, así como a instalacións deportivas.

 • Non poderán facer uso da habilitación contida nos apartados anteriores os nenos e nenas que presenten síntomas ou estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, ou que se encontren en período de corentena domiciliaria por ter contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticado de COVID-19.


Comunícase tamén a todos os interesados, que o Concello ten a previsión de recibir mascarillas infantís de protección para a semana do 4 de maio de 2020, polo que poderán pasar pola Casa Consistorial para a súa entrega.


Para calquera dúbida, poden poñerse en contacto no enderezo electrónico concello@amerca.gal ou no teléfono 988 260 000 ou no número de móbil 639 504 306.

AVISO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA ESTUDANTES E ENTREGA DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

Visto os acontecementos excepcionais aos que nos estamos enfrontando, como Administración ao servizo do cidadán, estamos na obriga de atender as necesidades das persoas que máis o necesiten, polo que desde o noso Concello habilitamos un servizo de impresión de documentos para estudantes que non teñen a posibilidade de facelo na súa casa.

Os arquivos a imprimir deberán enviarse ao correo electrónico:
concello@amerca.gal
indicando no correo electrónico un nome, enderezo e un teléfono de contacto.

Para entregar os documentos impresos, poderán vir a recollelos á Casa do Concello, previa chamada telefónica, ou no caso daquelas persoas que non dispoñan medios para desprazarse, será persoal do Concello o que se encargue de achegar dito material ao enderezo indicado.

Por outra parte, con respecto á entrega de mascarillas de protección fronte ó COVID-19, o Concello pón a disposición nalgúns establecementos do municipio (supermercados, bancos, no propio Concello, etc.) a recollida dunha unidade por veciño/a, no seu esforzo de tratar de abastecer a todos os habitantes do municipio segundo se vai recibindo dito material nas propias instalacións da Casa Consistorial.

Para poñerse en contacto vía telefónica, o número de teléfono do Concello é 988 260 000.

BANDO EN RELACIÓN Á REGULACIÓN DAS ACTIVIDADES AGRARIAS

Ponse en coñecemento de toda a poboación, que en relación co cumprimento das medidas previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma, e que foi modificado polo Real decreto 465/2020, do 17 de marzo, publicouse no Diario Oficial de Galicia de data 24 de marzo de 2020 a regulación da realización de actividades agrarias:

As persoas agricultoras e viticultoras profesionais e os seus traballadores poderán efectuar os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención e mantemento dos cultivos e das viñas.

Para os efectos desta disposición, terá a consideración de agricultor/a profesional, ben sexa a tempo completo ou parcial, quen estea de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). Para a acreditación do carácter de agricultor/a, que xustifique a realización deses desprazamentos, é suficiente coa inscrición da explotación no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). Nese sentido, os axentes da autoridade poderán dirixirse ao dito rexistro para efectuar calquera comprobación que consideren oportuna.

No caso das persoas viticultoras profesionais, poderán acreditalo tamén co carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de rexistrado dispensada polo consello regulador da denominación de orixe cando se dan de alta nos rexistros.

Respecto das persoas que teñan cultivos ou viñas considerados de autoconsumo, é dicir, con fins non comerciais e, polo tanto, non desenvolvan unha actividade profesional agraria, poderán realizar os desprazamentos mínimos e imprescindibles para o mantemento e atención dos ditos cultivos e viñas, sen que o desprazamento poida supoñer unha distancia superior a 500 metros da súa vivenda habitual. En ningún caso poderá haber máis de dúas persoas na leira, as cales deberán respectar en todo momento as distancias de seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola autoridade sanitaria.

En relación coa acreditación da necesidade de desprazamento, nas actividades agrarias consideradas de autoconsumo poderá realizarse coa presentación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios. No caso das persoas viticultoras, poderán acreditalo co carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de rexistrado dispensada polo consello regulador da denominación de orixe cando se dan de alta nos rexistros.

Aviso para persoas en situación de dependencia (COVID-19)

Visto os acontecementos excepcionais aos que nos estamos enfrontando, e seguindo as recomendacións tanto da Xunta de Galicia coma do Goberno de España, como Administración ao servizo do cidadán, estamos na obriga de atender ás persoas con máis necesidade, en situación de dependencia, e con dificultades de mobilidade para acceder aos servizos básicos (alimentos, medicamentos, etc.), polo que solicitamos a colaboración de toda a veciñanza para avisar ao Concello de que se teñen indicios de que existe algunha persoa nesta situación de desamparo poidamos acudir na súa axuda.

Rogamos sexan rigurosos con esta situación, e para non colapsar os servizos municipais, avisen de casos nos que sexa estritamente necesario e non teñan familiares que poidan facerse cargo.

Para dar aviso no Concello, poden poñerse en contacto vía telefónica no número 988 260 000.

BANDO POLO CORONAVIRUS (COVID-19)

Ponse en coñecemento de toda a poboación do Concello da Merca que, ante a crise sanitaria provocada polo virus COVID-19 (Coronavirus) e en cumprimento das medidas anunciadas polo Presidente da Xunta de Galicia en Rolda de Prensa na mañá do 12 de marzo de 2020, por un período inicial de 15 días, dende o día 16 ata o 30 de marzo de 2020 e que poderán ser ampliadas ou reducidas en función das directrices que establezan as autoridades sanitarias competentes:

– Suspensión a partir de hoxe venres, 13 de marzo de 2020 de tódalas actividades deportivas, culturais, de lecer e de servizos sociais de natureza municipal, así como peche das seguintes instalacións municipais:

 • Parques infantís, Parques biosaudables


 • Biblioteca municipal


 • Instlaacións deportivas municipais


 • Eventos socioculturais e deportivos


 • Locais sociais utilizados polas Asociación de Veciños


– A atención ao público nas dependencias municipais limitaranse exclusivamente a casos de extrema urxencia e imperiosa necesidade, polo que se insta á veciñanza a que os trámites que se teñan que realizar sexan por vía telemática na sede electrónica do Concello: https://amerca.sedelectronica.gal/info.0 ou ben telefónica, no teléfono 988 260 000. Non obstante, existirá un buzón na porta do Concello para atender as instancias que calquera solicitante poida facer chegar en papel.

– Recoméndase que, de non ter acceso a xel alcohólico para a limpeza das mans, lave as mans cunha solución diluída de aproximadamente 1L de auga con 10 ml de lixivia.

– Recoméndase non realizar visitas nin a residencias de maiores, nin hospitais, a excepción de casos de extrema necesidade.

– É conveniente evitar viaxes e desprazamentos que non se consideren imprescindibles.

– Aconséllase que se sigan as instrucións ditadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade, en caso de ter algún síntoma contactar co 061 ou co teléfono de información para a cidadanía 900 400 116.

– Recoméndanse que se evite a propagación de “bulos” ou informacións non contrastadas por redes sociais.

– Aconséllase ás asociacións e entidades do municipio que suspendan os seus actos públicos e sociais durante os vindeiros 15 días.

https://www.mscbs.gob.es

ACTIVIDADES DO NADAL PARA NENOS DO CONCELLO DA MERCA

O Concello da Merca organiza as seguintes actividades, dirixidas ós nenos do Concello con motivo das festas do Nadal;

PAZOLANDIA: O día 27 de Decembro, o Concello trasladará e facilitará a entrada dos nenos que se inscriban a Pazolandia (O maior parque de atraccións de Galicia no Pavillón Polideportivo Paco Paz de Ourense)

FESTA INFANTIL NO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: día 30 de decembro, de 17:00a 20:00 horas, realizarase un festa infantil no Pavillón Polideportivo da Merca. (Inchábeis, Obradoiros, Xogos e Merenda)

RESTABLECEMENTO DO SUMINISTRO DE AUGA PARA TODOS OS USOS

AVISO URXENTE

Comunícaselle a todos os veciños, que como resultado das actuacións  de vixilancia sanitaria e control de calidade da auga de consumo de abastecemento, cualificase

AUGA  APTA PARA O CONSUMO

Polo que  a Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia restablece o servizo podéndose utilizar a auga para calquera uso (inclúese bebida e preparación de alimentos)

X Andaina do Concello da Merca

O día 27 de Outubro, celebrarase a X Andaina do Concello da Merca.

Inscrición 5.00 € (Poderase realizar, a través do formulario seguinte, ata o venres día 25 de Outubro ás 13:00h. Tamén poderán incribirse o día do evento ata media hora antes do seu inicio)

A ruta de 15 Km., discorrerá por parte do “Roteiro da Broa”, con saída ás 9:00 h e chegada no Local social de Rubillós,  pasando polas poboacións de Entrambosríos, Salpurido, Covas, Ponte Hermida, Fontao, Xen de Arriba e Olás.

A proba conta con avituallamento no percorrido e pincho ao final.

Calendar

<< Abr 2024 >>
LMMXVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5