• 988 26 00 00
  • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

1º Roteiro Fotográfico Concello da Merca

1º Roteiro Fotográfico Concello da Merca

A continuación exponse o proceso levado a cabo para a elección das fotografías finalistas e premiadas correspondentes ao 1º Roteiro Fotográfico do Concello da Merca:

Bases do Concurso Fotográfico

-Acta de Constitución do Tribunal do 1º Concurso Fotográfico do Concello da Merca

-Proposta do Tribunal Cualificador

-Resolución da Alcaldía

De acordo coa Resolución da Alcaldía baseada na Acta de Proposta do Tribunal cualificador do 1º Roteiro Fotográfico do Concello da Merca, procedeuse a elixir como fotografías premiadas as seguintes:

1º Premio
Cores na Peneda da Lebre
Autor: Aroa Pico Jácome
2º Premio
Hórreos da Merca
Autor: Marcos Bravo Conde
3º Premio
Canal do Ruca desde a Ruta da Broa antes de chegar Mirador da Airiña da Lera
Autor: Carlos Boo

PREGO DE BASES E CONDICIÓNS PARA ADMISIÓN E SELECCIÓN DE ARRENDATARIOS DE DÚAS VIVENDAS EN FONTAO

A Xunta de Goberno Local deste concello, con data 12 de Febreiro de 2021, aprobou o prego de bases e condicións para a admisión e selección de arrendatarios de dúas vivendas municipais no pobo de Fontao, o que se expón ao público durante 21 días hábiles, desde a súa publicación no BOP (18/03/2021) para presentación de solicitudes.

O obxecto do presente Prego é determinar as condicións que han de rexer a adxudicación en réxime de aluguer de varias vivendas municipais das seguintes características e localización: Vivendas municipais sitas en Fontao, que constan de Cociña americana con salón-comedor, un baño e un dormitorio.

Provisión en propiedade de cinco prazas, dúas de xestión administrativa e tres de oficios

1 Praza de especialidade profesional de administración xeral

1 Praza de xestión de medios informáticos – administrativos

1 Praza de Capataz de Obras

2 Prazas de Peón de Obras

Réxime: Laboral fixo

Sistema de selección: Concurso – Oposición Libre

As solicitudes para tomar parte na presente convocatoria dirixiranse ao Alcalde do Concello da Merca, de acordo co modelo do Anexo I das presentes bases. Coa solicitude deberase achegar:

·   Fotocopia cotexada do NIF, NIE ou, no seu caso, pasaporte.

· Xustificante do pago de dereito de exame segundo as bases da convocatoria.

·    Fotocopia cotexada da documentación á que fan referencia os apartados e) e e) da base 2ª, tendo en conta o establecido para o coñecemento da lingua galega.

·  A documentación achegada de méritos, debería presentarse en orixinais ou fotocopias validamente compulsadas e non se terán en conta aqueles que non queden debidamente acreditados.

·   Para os efectos de méritos profesionais deberá entregarse o informe de vida laboral xunto coa copia dos contratos.

Prazo e presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes, será de 20 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (data de publicación no BOE: 15/03/2021).

Os interesados en formar parte deste proceso selectivo, presentarán a súa instancia no modelo que aparece no Anexo I das presentes bases facendo constar que reúnen todos os requisitos sinalados nestas bases e dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello da Merca.

A presentación de solicitudes deberá efectuarse en días hábiles de luns a venres no Rexistro do Concello da Merca, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou en calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.  No caso de optar pola presentación noutro rexistro distinto ao do concello, é obrigatorio remitir, dentro do prazo de presentación de instancias, copia da solicitude vía correo electrónico: concello@amerca.gal.

Unha vez expirado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo dun mes declarando aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. Estas listas provisionais, xunto coa designación nominal do tribunal, serán expostas, en todo caso, no taboleiro de anuncios da Corporación, publicadas no BOP e na páxina web do Concello www.amerca.gal concedéndose un prazo de dez días hábiles para os efectos de reclamacións e corrección de deficiencias. Se as houbese, serán aceptadas ou rexeitadas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva, que se fará pública na mesma forma. Na mesma publicación (lista definitiva), farase constar o día, hora e lugar en que deberá constituírse o tribunal e no que deberá realizarse o exame previo de galego, e no caso de non proceder este exame para ningún dos aspirantes, o día, hora e lugar do primeiro exercicio de selección. En calquera dos casos, o chamamento para posteriores exercicios farase polo tribunal mediante a publicación no taboleiro de anuncios do concello e no taboleiro de anuncios da páxina web, con doce horas, polo menos de antelación ao comezo deste, se se trata do mesmo exercicio ou de vinte e catro horas se se trata dun novo .

Bases da convocatoria

Anexo I – Modelo de instancia en Galego

Anexo I – Modelo de instancia en Castellano

Presentación por sede electrónica

ANUNCIO LISTA PROVISIONAL Y TRIBUNAL (Publicado en B.O.P. de 28-4-2021) ESP

ANUNCIO LISTA PROVISIONAL Y TRIBUNAL_(Publicado en B.O.P. de 28-4-2021) GAL

ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES E DATA DAS PROBAS DE ACCESO (Publicado en B.O.P de 24-05-2021) GAL

ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES Y FECHA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO (Publicado en B.O.P. de 24-05-2021) ESP

ANUNCIO RESULTADO PROBA LINGUA GALEGA (CAPATAZ E PEÓNS)

ANUNCIO RESULTADO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (CAPATAZ)

ANUNCIO RESULTADO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (PEÓN)

ANUNCIO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (TECNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAMEN E CONVOCATORIA DO 2º EXAMEN (TECNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL)

RECTIFICACIÓN DO ANUNCIO DO RESULTADO DE BAREMACIÓN FASE CONCURSO (CAPATAZ)

RECTIFICACIÓN DO ANUNCIO DO RESULTADO DE BAREMACIÓN FASE CONCURSO (PEÓN)

RECTIFICACIÓN DO ANUNCIO DO RESULTADO DE BAREMACIÓN FASE CONCURSO (TÉCNICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAME E CONVOCATORIA DO 2º EXAME (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E CONVOCATORIA DO 3º EXAME (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 3º EXAME E VALORACIÓN FINAL (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAME E CONVOCATORIA DO 2º EXAME (CAPATAZ)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAME E CONVOCATORIA DO 2º EXAME (PEÓN)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E CONVOCATORIA DO 3º EXAME (TÉCNICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO RESULTADO 3º EXAME E VALORACIÓN FINAL (TÉCNICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E VALORACIÓN FINAL (CAPATAZ)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E VALORACIÓN FINAL (PEÓN)

Campaña informativa sobre as medidas para tomar fronte ao COVID para realizar os trámites para obter o carné de conducir

Debido ás novas normas para a obtención do permiso de conducir, por parte de “Educación Vial”, comunícasenos que está a realizar unha campaña informativa sobre as medidas para tomar fronte ao COVID para realizar os trámites para obter o carné de conducir:

PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO PERMISO DE CONDUCIR 2021:

En España, o organismo encargado de expedir os permisos de conducir é a DXT.

Para poder conseguilo, os aspirantes deben superar un exame teórico e outro práctico que garante que teñen os coñecementos necesarios e así asegurar a seguridade dos demais transeúntes e condutores.

Para presentarse aos devanditos exames, débese solicitar realizar as probas e informarse sobre as medidas que debe adoptar fronte o COVID-19. Toda a informacion atópase na seguinte ligazón:

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/

Para preparar o exame, pódense utilizar os manuais clásicos de circulación e para repasar o aprendido pódense realizar tests on-line gratuítos.

Proceso de selección e contratación laboral temporal: un de peón de obra pública e un peón de xardinería

1 Peón de Obra Pública

1 Peón de Xardinería

Modalidade de contratación: Contrato laboral temporal a xornada completa.

Duración: 7 meses.

Sistema de selección: Fase de concurso e oposición.

As solicitudes para tomar parte na presente convocatoria dirixiranse ao Alcalde do Concello da Merca, de acordo co modelo do Anexo I das presentes bases. Coa solicitude deberase achegar:

·   Fotocopia compulsada do DNI ou documento equivalente, os aspirantes estranxeiros deberán presentar o documento que acredite que é nacional da Unión Europea. Os estranxeiros deberán acreditar que están residindo legalmente en España, esta documentación deberá estar compulsada.

·   Declaración xurada manifestando que reúnen todos e cada un dos requisitos xerais esixidos na convocatoria (inclúese no modelo de instancia).

·    Tarxeta de demandante de emprego ou certificación, de ser o caso, expedida polo Servizo Público de Emprego na que se acredite que é demandante de emprego e o tempo que leva nesta situación.

·  A documentación achegada de méritos, debería presentarse en orixinais ou fotocopias validamente compulsadas e non se terán en conta aqueles que non queden debidamente acreditados.

·   A experiencia en postos similares, acreditarase mediante certificado de vida laboral, orixinal (ou fotocopia compulsada) expedida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, na que conste expresamente os períodos de alta e baixa no sistema e os grupos de cotización ou copia dos contratos de traballo. Os servizos prestados na Administración Pública poderán ademais acreditarse mediante certificación expedida polo órgano competente.

Prazo e presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes, será de 5 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no BOP de Ourense (data de publicación no BOP: 04/03/2021).

Os interesados en formar parte deste proceso selectivo, presentarán a súa instancia no modelo que aparece no Anexo I das presentes bases facendo constar que reúnen todos os requisitos sinalados nestas bases e dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello da Merca.

A presentación de solicitudes deberá efectuarse en días hábiles de luns a venres no Rexistro do Concello da Merca, en horario de 9.00 a 13.00 horas, ou en calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.  Se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fora sábado ou día inhábil o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte.

Os sucesivos anuncios en relación con este proceso publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello da Merca e na páxina web www.amerca.gal .

Axuda de urxencia, destinada ós titulares dos establecementos de hostalería do Concello

O vindeiro venres día 12 de febreiro a Xunta de Goberno Local do Concello aprobará unha “Axuda de urxencia, destinada ós titulares dos establecementos de hostalería do Concello, que se ven prexudicados pola emerxencia sanitaria da COVID-19”.

Esta prestación económica será un pago único  de 300,00 €, a cada titular de establecemento de hostalería aberto, de maneira directa e cun carácter extraordinario, amparándose na diminución de ingresos económicos consecuentes dos peches de actividade obrigatorios e dentro da competencia directa que ten este organismo no comercio local.

Servizo de cita previa para atención á veciñanza


Vista a preocupante situación sanitaria á que nos estamos enfrontando con respecto ao COVID-19, e seguindo as recomendacións da Xunta de Galicia, comunicamos que como Administración ao servizo do cidadán, poñemos á súa disposición un servizo de cita previa a través da sede electrónica do Concello da Merca, para poder prestar atención presencialmente, mediante videoconferencia ou a través de vía telefónica co obxecto de evitar esperas na rúa ou coincidencia con outras persoas á hora de acceder ás dependencias municipais así como risco de posibles contaxios.Solicitamos polo tanto, o entendemento e a colaboración de toda a veciñanza, agradecendo o comportamento mostrado pola maioría dos cidadáns deste municipio noutras situacións similares provocadas pola pandemia do COVID-19.


SOLICITUDE DE CITA PREVIA:

  • Enlace para poder acceder a esta cita previa con teléfono ou ordenador:

https://amerca.sedelectronica.gal/citaprevia.1

  • Teléfono do Concello: 988 260 000.

TRÁMITES CATASTRAIS

O Concello da Merca, pon en funcionamento un novo servizo totalmente gratuíto para trámites catastrais dos veciños do municipio.

Dito servizo realizárase tódolos 2º martes de cada mes, excepto cando caia en festivo que se pasaría para o día seguinte hábil.

O horario de atención ao público será o mesmo que o do Concello, previa cita telefónica.


Teléfono: 988 222 533

Xestión catastral tanto de fincas rústicas como urbanas.
Esta xestión comprenderá cambios de titularidade das fincas, identificación e localización de posibles erros arrastrados da realización dos últimos catastros, así como solución de todo tipo de problemas que poidan derivarse de que calquera dato do catastro que non se corresponda coa realidade.

Tamén se atenderás as posibles dúbidas e preguntas sobre reparto de herdanzas, aclaración de documentos, etc…

AUGA APTA PARA O CONSUMO

——————————————————————————————————————–

Comunícaselle a toda a veciñanza que como resultado das actuacións de vixilancia sanitaria e control da calidade da auga de consumo de abastecemento, a auga cualifícase como

APTA PARA O CONSUMO

POLO SE RESTABLECE O SUBMINISTRO PARA TÓDOLOS USOS PODÉNDOSE UTILIZAR PARA BEBIDA OU PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

——————————————————————————————————————–

Entrega mascarillas infantís

Con motivo do comezo do curso escolar, a Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense (ADERCOU) puxo a disposición do Concello mascarillas infantís para os alumn@s do C.E.I.P. Joaquina Gallego Jorreto desta localidade, previa solicitude no centro escolar.

O reparto corresponde a dúas mascarillas por nen@.

Desde o Concello da Merca, deséxase un bo comezo de curso e moito ánimo a tod@s.

Calendar

<< Dec 2023 >>
LMMXVSD
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31