• 988 26 00 00
 • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

II Campaña Provincial de COMPOSTAXE DOMÉSTICA

II Campaña Provincial de COMPOSTAXE DOMÉSTICA

Requisitos de participación

 • Ter a túa primeira residencia en calquera dos concellos da provincia de Ourense (agás Ourense cidade).
 • Non ter participado en campañas anteriores de fomento da compostaxe doméstica promovidas pola Deputación de Ourense.
 • Ter un mínimo de 50 m2 de horta ou xardín.
 • O teu compromiso de estar presente na túa casa durante as 2 visistas previstas nesta campaña. Na 1ª visita farémosche entrega do composteiro e un manual de uso.

Vantaxes por participar

 • Composteiro e asesoramento para usalo de balde.

 • Obterás un fertilizante de calidade sen apenas esforzo.

 • Contribuirás ao coidado do medio ambiente.

Para máis información poderá consultar o folleto:

Programa Atención Integral a mulleres e nenas da Merca e Taller de Saúde e Autoestima

Desde o Concello da Merca vaise levar a cabo o Programa de Atención Integral a mulleres e nenas da Merca financiado polo Fondo Social Europeo, totalmente gratuíto.

As persoas interesadas poderán inscribirse para recibir asesoramento xurídico, laboral e psicolóxico todos os martes de 10:00 h. a 14:00 h, sobre temas como a prevención da violencia, a autoestima, a mediación para a resolución de conflitos, o coñecemento dos dereitos, a disminución da ansiedade, etc.

Serán consultas individualizadas cunha avogada e unha psicóloga da RED TALENTO CONSULTORAS.

Para apuntarse poderán chamar ao teléfono 988 315 112 ou no email: igualdade@amerca.gal

TALLER DE SAÚDE E AUTOESTIMA PARA MULLERES E NENAS EN ENTRAMBOSRÍOS E ZARRACÓS (pinche no enlace para ver o cartel)

PISCINA MUNICIPAL 2021

Dende o día 25 de Xuño ata o día 11 de Setembro, permanecerá aberta a piscina deste termo municipal.

Non será necesario solicitar cita previa para poder acceder.

O horario de apertura será de 12:00 a 21:00 h.

Por motivos COVID,

Prezos da entrada:

Gratuito para nenos ata 12 anos

1,00 € para Xuvenís (de 13 a 25 anos)

2,00 € para adultos (+25 anos)

Nembargantes, poderáse realizar varios tipos de bonos:

Empadroados:

Por mes:

Xunenís: 10,00 €

Adultos: 22,00 €

Por tempada:

Xunenís: 20,00 €

Adultos: 40,00 €

Non empadroados:

Por mes:

Xunenís: 15,00 €

Adultos: 33,00 €

Por tempada:

Xunenís: 30,00 €

Adultos: 60,00 €

Familiar:

Empadroados: 45,00 €

Non empadroados: 67,50 €

diving-40758_960_720

Modelo de Solicitude

Actividades de verán 2021

Con motivo da época estival para a tempada 2021, publícanse as actividades dispoñibles para adultos e nen@s, organizadas pola Mancomunidade Terra de Celanova.

Pinchando en cada unha das imaxes, poderá acceder a máis información sobre cada actividade*.

*NOTA: Debido á mellora da situación COVID no Concello da Merca, procédese a retomar as actividades de manualidades que nun principio estaban suspendidas, comezando as mesmas o luns, día 5 de xullo de 2021 no Pavillón de deportes da Merca.
As persoas que o desexen, poderán inscribirse ata completar o límite de prazas de 20 nen@s.1º Roteiro Fotográfico Concello da Merca

BASES DO I ROTEIRO FOTOGRÁFICO CONCELLO DA MERCA

1.- PERSOAS PARTICIPANTES

Poderán participar todas as persoas que o desexen sempre que sexan maiores de idade, ou de ser menores de idade, acheguen unha autorización asinada polos seus pais/nais ou titores/as.

Non poderán participar as persoas membros da Corporación nin os/as empregados/as municipais.

2.- TEMÁTICA

As imaxes presentadas deben de ter por temática calquera aspecto relacionado co Concello da Merca (costumes, paisaxe, patrimonio, tradicións, festas …). e deben ser inéditas. Deberase identificar claramente algún elemento que permita recoñecer o Concello da Merca na fotografía.

Todas as fotos deben de acompañarse dunha breve explicación da súa localización e do que representan.

3.- PRAZO DE ENTREGA

As imaxes poderán presentarse do 1 de maio a 31 de outubro de 2021.

A entrega das fotografías pode facerse tanto en papel como en formato dixital e cun límite máximo de 3 fotografías.

Cando faga a súa entrega deberá indicar os seus datos persoais (nome, apelidos, DNI, enderezo e, no seu caso, autorización dos pais/nais ou titores/as ou persoas fotografadas) e da forma de contacto (teléfono e enderezo electrónico).

As fotografías poden entregarse:

–     No rexistro xeral do Concello da Merca nun sobre pechado indicando ‘I Roteiro fotográfico Calendario Concello da Merca 2022’

–   Enviando un correo electrónico ao enderezo concello@amerca.gal

4.- SELECCIÓN DAS OBRAS

Un xurado nomeado pola Alcaldía seleccionará as 10 fotografías finalistas de entre as cales elixirá as 3 premiadas. O xurado será o encargado de decidir cantas delas serán as imaxes do calendario 2022 do Concello da Merca, tendo a primeira garantida a súa publicación.

O xurado poderá declarar deserto algún dos premios.

Ningunha persoa participante poderá ser premiada por máis dunha fotografía que presente ao concurso.

5.- PREMIOS

 • 1º Premio: Fotografía no calendario do Concello da Merca 2022 – Fin de Semana de Turismo Rural para dúas persoas
 • 2º Premio: Día Gastronómico / Balneario para dúas persoas
 • 3º Premio: Cesta de produtos autóctonos con denominación de orixe

6.- OBXETIVO E PUBLICACIÓN DAS FOTOGRAFÍAS

O obxectivo é elixir a/as imaxe/s para o calendario 2022 do Concello da Merca. Ademais todas as fotografías que se presenten ao concurso poderán ser empregadas para exposicións culturais que organice o Concello da Merca.

7.- DEREITOS SOBRE AS FOTOGRAFÍAS

A participación no concurso conleva a cesión en exclusiva dos dereitos de explotación necesarios por aplicación da Lei de Propiedade Intelectual, a favor da organización, por parte das persoas concursantes.

Para presentar unha imaxe que conteña a imaxe dunha persoa, a persoa fotografada debera haber outorgado seu consentimento expreso e inequívoco para tal finalidade ao fotografo, consentimento que debera achegar xunto coa fotografía.

A participación neste concurso implica a total aceptación destas bases. As persoas participantes serán plenamente responsables de que non existan dereitos de terceiros das obras presentadas, así como de toda reclamación sobre posibles dereitos de imaxe.

Elección de xuíz de paz substituto

Está previsto que no mes de maio de 2021 queda vacante o cargo de Xuíz de Paz, substituto.

Corresponde ao Pleno do Concello elixir as persoas para ser nomeadas Xuíz de Paz, substituto deste Municipio, de conformidade ao que dispoñen os artigos 101 e 102 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial e artigo 4 e 5.1 do Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz.

Polo tanto, ábrese un prazo de 15 días hábiles para que as persoas que estean interesadas, e reúnan as condicións legais solicíteno por escrito dirixido a esta Alcaldía.

As solicitudes presentaranse no Rexistro de entrada deste Concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O modelo de instancia atópase a disposición dos interesados nas dependencias municipais da Corporación onde poderán ser presentadas dentro do prazo establecido.

Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello:

[http://amerca.sedelectronica.gal].

Na Secretaría do Concello pode ser examinado o expediente e solicitar a información que se precise en canto a requisitos, duración do cargo, remuneración, etc.

No caso de non presentarse solicitudes, o Pleno da Corporación elixirá libremente, de acordo co previsto no artigo 101.1 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial e o artigo 4 e 6 do Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz, comunicando o Acordo ao Xulgado de Primeira Instancia do partido.

PREGO DE BASES E CONDICIÓNS PARA ADMISIÓN E SELECCIÓN DE ARRENDATARIOS DE DÚAS VIVENDAS EN FONTAO

A Xunta de Goberno Local deste concello, con data 12 de Febreiro de 2021, aprobou o prego de bases e condicións para a admisión e selección de arrendatarios de dúas vivendas municipais no pobo de Fontao, o que se expón ao público durante 21 días hábiles, desde a súa publicación no BOP (18/03/2021) para presentación de solicitudes.

O obxecto do presente Prego é determinar as condicións que han de rexer a adxudicación en réxime de aluguer de varias vivendas municipais das seguintes características e localización: Vivendas municipais sitas en Fontao, que constan de Cociña americana con salón-comedor, un baño e un dormitorio.

Provisión en propiedade de cinco prazas, dúas de xestión administrativa e tres de oficios

1 Praza de especialidade profesional de administración xeral

1 Praza de xestión de medios informáticos – administrativos

1 Praza de Capataz de Obras

2 Prazas de Peón de Obras

Réxime: Laboral fixo

Sistema de selección: Concurso – Oposición Libre

As solicitudes para tomar parte na presente convocatoria dirixiranse ao Alcalde do Concello da Merca, de acordo co modelo do Anexo I das presentes bases. Coa solicitude deberase achegar:

·   Fotocopia cotexada do NIF, NIE ou, no seu caso, pasaporte.

· Xustificante do pago de dereito de exame segundo as bases da convocatoria.

·    Fotocopia cotexada da documentación á que fan referencia os apartados e) e e) da base 2ª, tendo en conta o establecido para o coñecemento da lingua galega.

·  A documentación achegada de méritos, debería presentarse en orixinais ou fotocopias validamente compulsadas e non se terán en conta aqueles que non queden debidamente acreditados.

·   Para os efectos de méritos profesionais deberá entregarse o informe de vida laboral xunto coa copia dos contratos.

Prazo e presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes, será de 20 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (data de publicación no BOE: 15/03/2021).

Os interesados en formar parte deste proceso selectivo, presentarán a súa instancia no modelo que aparece no Anexo I das presentes bases facendo constar que reúnen todos os requisitos sinalados nestas bases e dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello da Merca.

A presentación de solicitudes deberá efectuarse en días hábiles de luns a venres no Rexistro do Concello da Merca, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou en calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.  No caso de optar pola presentación noutro rexistro distinto ao do concello, é obrigatorio remitir, dentro do prazo de presentación de instancias, copia da solicitude vía correo electrónico: concello@amerca.gal.

Unha vez expirado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo dun mes declarando aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. Estas listas provisionais, xunto coa designación nominal do tribunal, serán expostas, en todo caso, no taboleiro de anuncios da Corporación, publicadas no BOP e na páxina web do Concello www.amerca.gal concedéndose un prazo de dez días hábiles para os efectos de reclamacións e corrección de deficiencias. Se as houbese, serán aceptadas ou rexeitadas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva, que se fará pública na mesma forma. Na mesma publicación (lista definitiva), farase constar o día, hora e lugar en que deberá constituírse o tribunal e no que deberá realizarse o exame previo de galego, e no caso de non proceder este exame para ningún dos aspirantes, o día, hora e lugar do primeiro exercicio de selección. En calquera dos casos, o chamamento para posteriores exercicios farase polo tribunal mediante a publicación no taboleiro de anuncios do concello e no taboleiro de anuncios da páxina web, con doce horas, polo menos de antelación ao comezo deste, se se trata do mesmo exercicio ou de vinte e catro horas se se trata dun novo .

Bases da convocatoria

Anexo I – Modelo de instancia en Galego

Anexo I – Modelo de instancia en Castellano

Presentación por sede electrónica

ANUNCIO LISTA PROVISIONAL Y TRIBUNAL (Publicado en B.O.P. de 28-4-2021) ESP

ANUNCIO LISTA PROVISIONAL Y TRIBUNAL_(Publicado en B.O.P. de 28-4-2021) GAL

ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES E DATA DAS PROBAS DE ACCESO (Publicado en B.O.P de 24-05-2021) GAL

ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES Y FECHA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO (Publicado en B.O.P. de 24-05-2021) ESP

ANUNCIO RESULTADO PROBA LINGUA GALEGA (CAPATAZ E PEÓNS)

ANUNCIO RESULTADO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (CAPATAZ)

ANUNCIO RESULTADO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (PEÓN)

ANUNCIO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (TECNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO BAREMACIÓN FASE CONCURSO (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAMEN E CONVOCATORIA DO 2º EXAMEN (TECNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL)

RECTIFICACIÓN DO ANUNCIO DO RESULTADO DE BAREMACIÓN FASE CONCURSO (CAPATAZ)

RECTIFICACIÓN DO ANUNCIO DO RESULTADO DE BAREMACIÓN FASE CONCURSO (PEÓN)

RECTIFICACIÓN DO ANUNCIO DO RESULTADO DE BAREMACIÓN FASE CONCURSO (TÉCNICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAME E CONVOCATORIA DO 2º EXAME (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E CONVOCATORIA DO 3º EXAME (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 3º EXAME E VALORACIÓN FINAL (SERVIZOS INFORMÁTICOS-ADMINISTRATIVOS)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAME E CONVOCATORIA DO 2º EXAME (CAPATAZ)

ANUNCIO RESULTADO 1º EXAME E CONVOCATORIA DO 2º EXAME (PEÓN)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E CONVOCATORIA DO 3º EXAME (TÉCNICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO RESULTADO 3º EXAME E VALORACIÓN FINAL (TÉCNICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E VALORACIÓN FINAL (CAPATAZ)

ANUNCIO RESULTADO 2º EXAME E VALORACIÓN FINAL (PEÓN)

Calendar

<< Set 2021 >>
LMMXVSD
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3