• 988 26 00 00
 • Estrada de Celanova, 3, 32830 A Merca , Ourense.

Selección e contratación de persoal laboral temporal Concello de A Merca

Selección e contratación de persoal laboral temporal Concello de A Merca

(1) Peón Forestal e (1) Peón de Obra Pública

Selección e contratación laboral temporal, a xornada completa (7 meses), dun traballador desempregado coa categoría de péon de obra pública e outro traballador coa categoría de peón forestal con cargo ao Plan de Empregabilidade 2019 da Deputación de Ourense.

O prazo de inscrición no proceso, rematou o día o 29 de Marzo de 2019

A fase de oposición comezará o Venres día 12 de Abril de 2019, ás 10:00 horas, na Casa do Concello de A Merca, debendo portar os aspirantes a documentación identificativa.


IX Andaina do Concello da Merca

O día 29 de Outubro, celebrarase a IX Andaina do Concello da Merca.

Andaina solidaria en favor de AODEM (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Parkinson, Ela e Outras Enfermidades Neurodexenertivas)

Inscrición 5.00 € (Poderase realizar, a través do formulario seguinte, ata o venres día 26 de Outubro ás 13:00h. Tamén poderán incribirse o día do evento ata medio hora antes do seu inicio)

A ruta de 18 Km., discorrera por parte do “Roteiro da Broa”, con saída ás 9:00 h e chegada no Local social de Rubillós,  pasando polas poboacións de Entrambosríos, Salpurido, Covas, Ponte Hermida, Fontao, Xen de Arriba e Olás.

A proba conta con avituallamento no percorrido e pincho ao final.

 

Subvención Municipal a Asociacións Veciñais, Culturais e Deportivas para o exercicio 2018 e Bolsa de Transporte para Estudantes

Convócanse a subvención  Municipal a Asociacións Veciñais, Culturais e Deportivas para o exercicio 2018 e Bolsa de Transporte para Estudantes, polo procedemento de concorrencia competitiva.

Primeiro. Beneficiarios.

Poderán solicitar esta subvención:

 • Asociacións Veciñais, Culturais e Deportivas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, con sede en A Merca, e que desenvolvan as súas actividades principalmente no Municipio.
 • Estudantes residentes no municipio

Segundo. Obxecto

A subvención ten por finalidade promoción da participación e do asociacionismo veciñal mediante o apoio económico aos gastos desembolsados pola entidade desde o 1 de Xaneiro de 2018 até o 31 de Decembro de 2018, para as asociacións veciñais, culturais e deportivas e é ofrecerlle aos alumnos residentes no municipio un apoio para liquidar o transporte da súa casa á institución educativa e impulsar aos mozos a continuar os seus estudos brindándolles axuda económica que minore en gran maneira os seus gastos de transporte e só para aquel alumnado que non dispón de liñas de transporte escolar colectivo.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras da concesión foron aprobadas  Sesión Ordinaria celebrada pola Xunta de Goberno Local de data 6 de Xullo de 2018 e publicadas no taboleiro de edictos do Concello

Cuarto. Contía da axuda.

Os créditos orzamentarios  aos que se imputa a subvención e contía total máxima das subvencións convocadas: O crédito orzamentario total asignado á presente convocatoria ascende a 12.000,00 €, con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias  que se distribúe en tres liñas de promoción social:

925326 Bolsas transporte 1.000,00 €

3374801 cursos e actividades Asociacións veciñais 5.000,00 €

341480 Asociacións e actividades deportivas  6.000,00 €

En ningún caso a subvención concedida poderá superar: – 2.000,00 € para a liña de actividades deportivas. – 450,00 € para a liña de cursos de formación.

As asociacións poderán presentar un único proxecto en cada liña establecida. Para poder obter subvención nas liñas de cursos de formación débese obter tamén subvención na liña de asociacións debendo para iso presentar un proxecto de actividades da asociación para o ano 2018 tecnicamente viable.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes formularanse de acordo ao contido nas bases de convocatoria. Dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello, e presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas, no prazo de 20 días hábiles da publicación deste extracto de convocatoria no Taboleiro de Edictos e na páxina web do Concello (REMATA O PRAZO O DÍA 11 DE SETEMBRO)

Sexto. Outros datos.

Deberán acompañarse á solicitude os documentos seguintes

1.- Asociacións Veciñais, Culturais e Deportivas:

 • Síntese do proxecto de actividades para o que se solicita subvención –
 • Memoria descritiva do proxecto a subvencionar (máximo 4 folios en fonte arial 11, interlineado 1,5)
 • Certificados de estar ao corrente coas obrigacións da Axencia Tributaria  estatal e Autonómica e da Seguridade Social. A presentación da solicitude levará a autorización ao Concello da Merca para solicitar estes certificados de acordo co disposto no artigo 23.3 da Lei Xeral de Subvencións.

Bolsas de transporte:

 • Escrito de solicitude de bolsa,  correcta e verazmente, indicando lugar de residencia, nome e apelidos dos pais e dos demais membros da unidade familiar, acompañando os demais documentos esixidos nesta convocatoria.
 • Copia de declaración da renda do ano 2017,
 • Xustificante de estar matriculado no curso 2017-2018 nunha Institución de Educación oficial, Secundaria FP ou Universitaria
 • Declaración de non estar a recibir ningunha outra axuda ou subvención para o mesmo fin outorgada por algunha institución pública
 • Xustificante de ser alumno/a regular (superar todas as materias do curso)
 • Si é o caso, xustificante matriculado en academias de preparación de oposicións, para o que deberá presentar resgardo de matricula, e informe da dirección do centro sobre asistencia diaria, mensual e rendemento e no seu caso si presentouse a oposición no ultimo ano e a súa cualificación.

Servizo municipal de Comedor a Domicilio

Comida_domicilio_2O Concello de A Merca, pon en funcionamento o “Servizo Municipal de Comedor a Domicilio”.

As axudas para comedor son axudas económicas, destinadas a paliar aquelas situacións en que poidan acharse as persoas afectadas, integradas nunha unidade de convivencia, no seu caso, por un estado de necesidade, con recursos insuficientes para facer fronte a gastos específicos, ou que tendo recursos ten limitada a súa mobilidade ou por razóns físicas é necesario paliar situacións de marxinación ou illamento social.

Poderán solicitar a  prestación do servizo, os empadroados no Concello da Merca maiores de 65 anos, ou ben, menores que ostenten a condición de xubilados ou asimilados, ou teñan minusvalías superiores ao 33%.

O custo de cada comida sitúase en 6 euros día, que serán sufragados en copago entre Usuario e Concello en función do custo, en tanto por cen, con base na pensión non contributiva (PNC) e a pensión mínima media do municipio (606-630 euros) de acordo aos ingresos reflectidos na seguinte táboa:

Ingresos do usuario

Copago diario do usuario

Importe

Ingresos menores ou iguais á PNC

Un 30 % do custo da comida

1,80€

Ingresos entre desde PNC até 551,25€

Un 40% do custo da comida

2,40€

Ingresos entre 551,26 a 624,75 €

Un 55% do custo da comida

3,30€

Ingresos entre 624,76 a 735€

Un 65% do custo da comida

3,90€

Ingresos entre 735.00 e 955,00 €

Un 80% do custo da comida

4,80€

Ingresos entre 956.00 e 1,200,00 €/mes

Un 95% do custo da comida

5,70€

Ingresos superiores a 1.201,00 €/mes

Un 100% do custo da comida

6,00€

Tódolos interesados, poderán informarse na oficina de Servizos Sociais do Concello (Martes e Venres de 9:00 a 14:30 h.) e proceder a solicitude do servizo no Rexistro Xeral do Concello.

Calendar

<< Abr 2019 >>
LMMXVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5